esystech

Ngày tham gia: 2018-06-01 01:12:15

Thay đổi mật khẩu đăng nhập diễn đàn

Ngày đăng: 2018-07-25 17:08:43

- Để sửa thông tin tài khoản bạn vào “Đổi mật khẩu

- Nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu

- Click nút “Update” để lưu thay đổi mật khẩu