esystech

Ngày tham gia: 2018-06-01 01:12:15

Sửa thông tin tài khoản

Ngày đăng: 2018-07-25 17:07:34

- Để sửa thông tin tài khoản bạn vào “Profile

- Chọn tab “Profile”.

- Nhập thông tin cần chỉnh sửa


- Click nút “Update” để lưu thông tin chỉnh sửa