esystech

Ngày tham gia: 2018-06-01 01:12:15

Hướng dẫn sửa, xóa bài viết

Ngày đăng: 2018-07-25 16:43:48

Để sửa xóa bài viết bạn vào profile .

- Chọn tab “Bài viết”.

- Chọn bài viết cần sửa, xóa

Lưu ý: Chỉ những bài viết chưa được phê duyệt mới được phép sửa, xóa

Sửa bài viết

- Click chọn “Sửa bài viết

- Thao tác sửa bài viết tương tự thao tác tạo bài viết mới (Chi tiết xem tại bài viết “Hướng dẫn post bài”)

Xóa bài viết

- Click chọn “Xóa bài viết

- Sau khi chọn “Xóa bài viết” sẽ xuất hiện hộp thoại thông báo “bạn có muốn xóa bài viết này?”

- Bấm “OK” để xóa bài viết, “Cancel” để hủy việc xóa bài viết.