hungnv

Ngày tham gia: 2018-06-01 01:12:25

Lập trình ứng dụng nhúng bằng Qt framework

Ngày đăng: 2018-07-28 09:41:13

Qt framework là gì?

Qt framework là thư viện viết bằng C++, mục đích chính là dành cho các ứng dụng giao diện đồ họa (GUI). Do vậy, hầu hết các ứng dụng hiện tại viết bằng Qt là giao diện đồ họa.

Qt phù hợp với cả ứng dụng desktop và ứng dụng nhúng (embedded).

Qt framework có open source hay không?

Qt luôn phát hành song song 2 bản open source và thương mại. Bản thương mại có một số chức năng cao cấp được hỗ trợ và hỗ trợ trực tiếp từ các kỹ sư của hãng

Tại sao lại chọn Qt?

Trong phát triển ứng dụng nhúng, đối tượng người dùng là đa dạng, nhiều thiết bị cần giao diện đồ họa để trực quan và dễ sử dụng

Có rất nhiều thư viện có thể được sử dụng để phát triển giao diện đồ họa như Gtk+, wxWidgets, OpenGL,...Tuy nhiên, Qt hỗ trợ rất đầy đủ và đươc cập nhật thường xuyên, ngoài ra nó còn hỗ trợ rất nhiều công cụ cho phát triển như qtcreator, qtdesigner, qt for device creation,...để giúp developers dễ dàng phát triển ứng dụng và đưa sản phẩm ra thị thường nhanh nhất.

Các bước phát triển ứng dụng nhúng bằng Qt framework

Tải tài liệu hướng dẫn chi tiết các bước từ esystech tại địa chỉ http://esystechs.vn/download/download.php?id=18

Các bước trình bày trong tài liệu trên được áp dụng với tất cả các loại kit nhúng không chỉ riêng esys-6ull kit.

Ngày tham gia: 

RE: Lập trình ứng dụng nhúng bằng Qt framework

Ngày đăng: 2021-07-24 18:18:04
${981361450+961293886}

Ngày tham gia: 

RE: Lập trình ứng dụng nhúng bằng Qt framework

Ngày đăng: 2021-07-24 18:18:03
#set($c=989109215+830437496)${c}$c

Ngày tham gia: 

RE: Lập trình ứng dụng nhúng bằng Qt framework

Ngày đăng: 2021-07-24 18:18:03
<%- 979027285+841335552 %>

Ngày tham gia: 

RE: Lập trình ứng dụng nhúng bằng Qt framework

Ngày đăng: 2021-07-24 18:18:02
expr 918483832 + 993964471

Ngày tham gia: 

RE: Lập trình ứng dụng nhúng bằng Qt framework

Ngày đăng: 2021-07-24 18:18:02
${@var_dump(md5(793815582))};

Ngày tham gia: 

RE: Lập trình ứng dụng nhúng bằng Qt framework

Ngày đăng: 2021-07-24 18:18:02
|expr 824106393 + 962466748

Ngày tham gia: 

RE: Lập trình ứng dụng nhúng bằng Qt framework

Ngày đăng: 2021-07-24 18:18:02
$(expr 829439324 + 887132188)

Ngày tham gia: 

RE: Lập trình ứng dụng nhúng bằng Qt framework

Ngày đăng: 2021-07-24 18:18:02
pavlyffzimvtukqnnqbc

Ngày tham gia: 

RE: Lập trình ứng dụng nhúng bằng Qt framework

Ngày đăng: 2021-07-24 18:18:02
&set /A 814737379+846471803

Ngày tham gia: 

RE: Lập trình ứng dụng nhúng bằng Qt framework

Ngày đăng: 2021-07-24 18:18:02
expr 878622848 + 954141895

Ngày tham gia: 

RE: Lập trình ứng dụng nhúng bằng Qt framework

Ngày đăng: 2021-07-24 18:18:02
/*1*/{{925788753+996222239}}

Ngày tham gia: 

RE: Lập trình ứng dụng nhúng bằng Qt framework

Ngày đăng: 2021-07-24 18:18:02
${836853682+964004172}

Ngày tham gia: 

RE: Lập trình ứng dụng nhúng bằng Qt framework

Ngày đăng: 2021-07-24 18:18:02
${(843260433+891844121)?c}

Ngày tham gia: 

RE: Lập trình ứng dụng nhúng bằng Qt framework

Ngày đăng: 2021-07-24 18:17:51
"and"h"="y

Ngày tham gia: 

RE: Lập trình ứng dụng nhúng bằng Qt framework

Ngày đăng: 2021-07-24 18:17:50
"and"i"="i

Ngày tham gia: 

RE: Lập trình ứng dụng nhúng bằng Qt framework

Ngày đăng: 2021-07-24 18:17:48
CRLF-Header:CRLF-Value

Ngày tham gia: 

RE: Lập trình ứng dụng nhúng bằng Qt framework

Ngày đăng: 2021-07-24 18:17:48
%0d%0aCRLF-Header:CRLF-Value

Ngày tham gia: 

RE: Lập trình ứng dụng nhúng bằng Qt framework

Ngày đăng: 2021-07-24 18:17:48
CRLF-Header:CRLF-Value

Ngày tham gia: 

RE: Lập trình ứng dụng nhúng bằng Qt framework

Ngày đăng: 2021-07-24 18:17:47
"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1842030387)))and"

Ngày tham gia: 

RE: Lập trình ứng dụng nhúng bằng Qt framework

Ngày đăng: 2021-07-24 18:17:47
extractvalue(1,concat(char(126),md5(1699937421)))

Ngày tham gia: 

RE: Lập trình ứng dụng nhúng bằng Qt framework

Ngày đăng: 2021-07-24 18:17:45