hungnv

Ngày tham gia: 2018-06-01 01:12:25

Các bước để biên dịch một chương trình c chạy trên esys-6ull

Ngày đăng: 2018-07-24 12:04:19

Các bước để biên dịch một chương trình c chạy trên esys-6ull chi tiết trong tài liệu ESYS-6ULL_huong_dan_phat_trien_phan_mem_gpio:

1. Tải tài liệu hướng dẫn phát triển phần mềm tại địa chỉ http://esystechs.vn/download/download.php?id=17

Lưu ý: Để tải được tải liệu từ http://esystechs.vn phải có tài khoản, vui lòng đăng kí tài khoản tại http://esystechs.vn

2. Làm theo các bước trong phần 1.1 để tạo môi trường phát triển (phần 1.1.3 hướng dẫn cài đặt toolchains)

Nếu địa chỉ tải toolchain trong tài liệu không sử dụng được, vui lòng tải tại https://goo.gl/asAMyd