Mr.

Ngày đăng: 2022-12-27 | Giờ: 2:57 AM | view:  60
(select convert(int,CHAR(52)+CHAR(67)+CHAR(117)+CHAR(73)+CHAR(109)+CHAR(56)+CHAR(99)+CHAR(49)+CHAR(66)+CHAR(55)+CHAR(77)) FROM syscolumns)

Danh sách bình luận

Bình luận